Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 9 czerwca 2003 r.

o wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wynik wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r. referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, w którym głosowanie przeprowadzono w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

I.

Głosowanie przeprowadzono w 25 165 obwodach głosowania.

II.

Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich komisarzy wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania:

liczba osób uprawnionych do głosowania 29 868 474

liczba osób, którym wydano karty do głosowania 17 586 215

liczba kart nieważnych wyjętych z urn   1 282

liczba kart ważnych wyjętych z urn,
czyli liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu 17 578 818.

Frekwencja wyniosła 58,85 %.


Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w referendum wzięła udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, w związku z czym - zgodnie z art. 90 ust. 3 i art. 125 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) - wynik referendum jest wiążący.

III.

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w głosowaniu oddano:

głosów nieważnych 126 194,

co stanowi 0,72 % ogólnej liczby głosów,

głosów ważnych 17 452 624,

co stanowi 99,28 % ogólnej liczby głosów.

 

Na postawione w referendum pytanie:

„Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?”

liczba oddanych głosów ważnych z odpowiedziami:

pozytywnymi "TAK" wyniosła 13 516 612,

co stanowi 77,45 % głosów ważnych,

negatywnymi "NIE" wyniosła 3 936 012,

co stanowi 22,55 % głosów ważnych.

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w referendum większość głosów ważnych oddano za odpowiedzią pozytywną, w związku z czym - zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał zgodę na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

IV.

Zestawienie wyników głosowania według województw stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Ferdynand Rymarz           ..................................

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej:

Jan Kacprzak           ..................................

Stanisław Kosmal           ..................................

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej:

Stefan Jaworski           ..................................

Andrzej Kisielewicz           ..................................

Andrzej Mączyński           ..................................

Zbigniew Szonert           ..................................

Stanisław Zabłocki           ..................................

Tadeusz Żyznowski ..................................