referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  
Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. ? Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) udziela następujących wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum

Zgodnie z § 2 ust. 3-4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671)

1) zgłoszenie podpisuje osoba reprezentująca podmiot uprawniony albo osoba upoważniona przez ten podmiot, co oznacza, że osoba upoważniona nie może skutecznie upoważniać innych osób do podpisywania zgłoszenia;

2) do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie albo uwierzytelnioną kopię zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy. Wynika z tego, że osoba dokonująca zgłoszenia powinna dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie lub jego uwierzytelnioną kopię. Uwierzytelnienia kopii zaświadczenia może dokonać organ reprezentujący na zewnątrz uprawniony podmiot. Dopuszczalne jest też złożenie w urzędzie gminy zamiast uwierzytelnionej kopii zaświadczenia jego kserokopii, którą uwierzytelnia pracownik urzędu gminy, po okazaniu mu zaświadczenia lub jego uwierzytelnionej kopii. W przypadku wątpliwości, czy zgłoszenie dokonywane jest przez podmiot uprawniony należy korzystać z wykazu podmiotów, którym Państwowa Komisja Wyborcza wydała stosowne zaświadczenie.