referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  
Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych (M. P. Nr 22, poz. 333)

Zarządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 kwietnia 2003 r.


w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa sposób realizacji przez komendantów oddziałów obrony cywilnej, dowódców jednostek policyjnych oraz przełożonych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej obowiązków w zakresie zapewnienia ratownikom odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantom z jednostek skoszarowanych i funkcjonariuszom pełniącym służbę w systemie skoszarowanym możliwości wykonywania:

  1. uprawnienia do dopisywania się do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę,
  2. funkcji członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania.

§ 2.

  1. Komendanci Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych, kierownicy ośrodków szkolenia Policji i dowódcy oddziałów prewencji Policji, zwani dalej ?dowódcami?, każdy w zakresie swego działania, umożliwią policjantom z jednostek skoszarowanych realizację uprawnień wyborczych.
  2. Szef Biura Ochrony Rządu lub upoważnieni przez niego szefowie komórek organizacyjnych Biura Ochrony Rządu, zwani dalej ?szefami?, umożliwią skoszarowanym funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu realizację uprawnień wyborczych.
  3. Komendant Główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej i komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej, zwani dalej ?komendantami?, każdy w zakresie swojego działania, umożliwią podległym im funkcjonariuszom Straży Granicznej, pełniącym służbę w systemie skoszarowanym realizację uprawnień wyborczych.
  4. Komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanci oddziałów obrony cywilnej, zwani dalej ?komendantami?, każdy w zakresie swojego działania, umożliwią skoszarowanym funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej i ratownikom pełniącym zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania realizację uprawnień wyborczych.

§ 3.

Komendanci, dowódcy i szefowie zapewnią poinformowanie policjantów, funkcjonariuszy i ratowników o możliwości dopisania ich do spisu wyborców na własny wniosek oraz o siedzibach (adresach) obwodowych komisji wyborczych w miejscowości, w której pełnią lub odbywają służbę, i o siedzibach (adresach) właściwych miejscowo urzędów gmin.

§ 4.

Komendanci, dowódcy i szefowie zapewnią podległym policjantom, funkcjonariuszom i ratownikom możliwość złożenia w urzędzie gminy wniosku o dopisanie się do spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której pełnią lub odbywają służbę, oraz osobistego sprawdzenia prawidłowości danych zamieszczonych w spisach wyborców, a także w przypadku takiej konieczności - zapewnią możliwość złożenia pisemnej lub ustnej reklamacji.

§ 5.

  1. Funkcjonariuszom, policjantom i ratownikom wykonującym funkcje członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania komendanci, dowódcy i szefowie udzielą zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na czas realizacji przez nich obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. ? Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Komendanci, dowódcy i szefowie udzielają funkcjonariuszom, policjantom i ratownikom zwolnienia od wykonywania zadań służbowych w określonym czasie, na pisemny wniosek przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej albo pełnomocnika wyborczego lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI