referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców (Dz. U. Nr 74, poz. 673)

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 kwietnia 2003 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. ? Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 i z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestru wyborców (Dz. U. Nr 88, poz. 962 oraz z 2002 r. Nr 24, poz. 251) § 10 a uchyla się.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI