referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. Nr 74, poz. 672)

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 kwietnia 2003 r.


w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców.

Na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. ? Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46,
poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 i z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Rozporządzenie określa, związane ze sprawowanym przez Państwową Komisję Wyborczą nadzorem nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców:
  1. obowiązki wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), pełniących funkcję organów ewidencji ludności oraz organów odpowiedzialnych za prowadzenie rejestru wyborców i sporządzenie spisów wyborców, w zakresie:
   1. a) udostępniania do kontroli niezbędnych dokumentów i informacji dotyczących osób objętych rejestrem wyborców i spisem wyborców,
   2. b) trybu udostępniania dokumentów i informacji z ewidencji ludności stanowiących podstawę aktualizacji rejestru wyborców,
   3. c) wykonywania wniosków wynikających z kontroli prowadzonej na zlecenie Państwowej Komisji Wyborczej,
   4. d) zasad przekazywania informacji o liczbie mieszkańców ujętych w ewidencji ludności i liczbie wyborców wpisanych do rejestru wyborców i spisów wyborców,
  2. zasady i formy współdziałania organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców oraz sporządzania spisów wyborców.
 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1. ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 r. ? Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. rejestrze wyborców ? należy przez to rozumieć stały rejestr wyborców, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy,
  3. spisie wyborców ? należy przez to rozumieć spisy, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

§ 2.

 1. Organ ewidencji ludności na żądanie pracownika Krajowego Biura Wyborczego posiadającego pisemne upoważnienie wydane przez kierownika Krajowego Biura Wyborczego lub właściwego dyrektora delegatury jest obowiązany udostępnić:
  1. karty osobowe mieszkańców i karty dodatkowe rejestru wyborców oraz spisy wyborców,
  2. dokumenty i dane ewidencji ludności, w tym będące w posiadaniu organów ewidencji ludności odpisy skrócone akt stanu cywilnego, które stanowią podstawę wpisania lub skreślenia osób z rejestru wyborców i spisów wyborców,
  3. decyzje dotyczące wpisania wyborców na własny wniosek do rejestru wyborców i spisu wyborców oraz zawiadomień skierowanych w tej sprawie do właściwych urzędów gmin i zawiadomień otrzymanych z innych urzędów gmin,
  4. dokumenty dotyczące reklamacji wniesionych na nieprawidłowości w rejestrze wyborców i w spisach wyborców,
  5. zawiadomienia sądów o pozbawieniu osób praw wyborczych oraz o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę pozbawienia praw wyborczych,
  6. inne dokumenty pozwalające ocenić poprawność i rzetelność prowadzonego rejestru wyborców i sporządzanych spisów wyborców.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są udostępniane do wglądu w obecności właściwego pracownika odpowiedzialnego w urzędzie gminy za prowadzenie rejestru wyborców i sporządzenie spisów wyborców oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności.
 3. Na żądanie osób, o których mowa w ust. 1, organ ewidencji ludności jest obowiązany dokonać odpowiednich wydruków kontrolnych dotyczących osób objętych ewidencją ludności oraz wpisanych do rejestru wyborców, jeżeli ewidencja ludności i rejestr wyborców są prowadzone w systemie informatycznym.

§ 3.

 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany realizować wnioski wynikające z kontroli rejestru wyborców i spisów wyborców.
 2. Do wystąpień Państwowej Komisji Wyborczej lub osób działających z jej upoważnienia zawierających wniosek o wykreślenie z rejestru wyborców bądˇ spisu wyborców osób, które z naruszeniem prawa zostały wpisane do rejestru wyborców bądˇ spisów wyborców stosuje się odpowiednio przepisy o reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców.
 3. Przepis ust. 2 stosuje się także do wystąpienia zawierającego wniosek o sprostowanie niewłaściwych danych wyborcy wpisanego do rejestru wyborców bądˇ spisów wyborców.

§ 4.

 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, nie póˇniej niż do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, okresową informację o liczbie mieszkańców w gminie oraz liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, zawierającą:
  1. liczbę wyborców objętych rejestrem wyborców z urzędu,
  2. liczbę wyborców wpisanych do rejestru wyborców na własny wniosek,
  3. liczbę wyborców skreślonych z rejestru wyborców.
 2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się dla gminy z uwzględnieniem liczby mieszkańców i liczby wyborców objętych rejestrem wyborców według stałych okręgów wyborczych dla wyboru rady gminy i stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602)2), wykorzystując program informatyczny udostępniony w tym celu przez Krajowe Biuro Wyborcze.
 3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, nie póˇniej niż drugiego dnia po upływie ustawowego terminu sporządzania spisów wyborców, informację o liczbie wyborców wpisanych do spisu oraz o liczbie mieszkańców w gminie.

§ 5.

Wojewodowie w ramach nadzoru nad prowadzeniem ewidencji ludności współdziałają z Krajowym Biurem Wyborczym i jego delegaturami w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia i aktualizacji danych ewidencji ludności w części objętej rejestrem wyborców i w tym zakresie:

 1. podejmują stosowne działania wynikające z okresowych ocen uwag i wniosków dotyczących stanu prowadzenia ewidencji ludności w gminach, przekazywanych przez Krajowe Biuro Wyborcze i komisarzy wyborczych,
 2. inicjują wspólną kontrolę stanu ewidencji ludności i rejestru wyborców przy udziale przedstawicieli Krajowego Biura Wyborczego oraz zapewniają udział podległych mu pracowników prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności we wspólnych kontrolach inicjowanych przez Krajowe Biuro Wyborcze i jego delegatury.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(-) MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI