referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz. U. Nr 75, poz. 676)

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 kwietnia 2003 r.


w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

 1. wysokość oraz szczegółowe zasady, na podstawie których przysługują członkom obwodowych komisji do spraw referendum, zwanych dalej ?komisjami obwodowymi?, diety, zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów,
 2. tryb udzielania członkom komisji obwodowych dni wolnych od pracy.

§ 2.

 1. Członkom komisji obwodowych przysługują, w związku z udziałem w pracach tych komisji, diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia.
 2. Dieta dla członków komisji obwodowej wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1.
 3. Dieta, której wysokość określono w ust.2, nie przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.

§ 3.

 1. Członkom komisji obwodowej przysługuje zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji.
 2. .W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości dojazdu publicznymi środkami komunikacji, członkom komisji obwodowej zamieszkałym poza miejscowością stanowiącą siedzibę komisji obwodowej przysługuje, za zgodą przewodniczącego komisji obwodowej, zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem samochodowym według stawek określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 4.

Członkom komisji obwodowych w obwodach głosowania utworzonych za granicą przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991).

§ 5.

Należności, o których mowa w § 2 - 4, są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego komisji obwodowej.

§ 6.

 1. Członkowie komisji obwodowych, chcący skorzystać ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z póˇn. zm.) 2), są obowiązani, na co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie póˇniej niż następnego dnia po ustaniu zwolnienia od pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w komisji obwodowej.
 2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
  1. imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład komisji obwodowej,
  2. wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy,
  3. przyczynę i czas nieobecności w pracy.
 3. Zaświadczenie opatrzone pieczęcią komisji obwodowej podpisuje przewodniczący komisji obwodowej, a zaświadczenie dla przewodniczącego komisji obwodowej podpisuje jego zastępca.
 4. Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje członek komisji obwodowej korzystający ze zwolnienia od pracy, drugi pozostaje w komisji obwodowej.

§ 7.

 1. Członkom komisji obwodowych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania przysługuje zryczałtowana dieta, w wysokości ustalonej na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z zastosowaniem mnożników:
  1. w przypadku gdy głosowanie w referendum ma być przeprowadzone w ciągu dwóch dni - 0,127;
  2. w przypadku gdy głosowanie w referendum ma być przeprowadzone w ciągu jednego dnia - 0,085.
 2. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli osoba wchodząca w skład komisji obwodowej nie uczestniczyła w czynnościach, o których mowa w ust. 1.
 3. W przypadku gdy głosowanie w referendum jest przeprowadzone w ciągu dwóch dni, a osoba wchodząca w skład komisji obwodowej nie uczestniczyła w czynnościach, o których mowa w ust. 1, w jednym z tych dni z przyczyn losowych, zryczałtowana dieta przysługuje w wysokości 1 diety określonej w ust. 1 pkt 1.
 4. Zryczałtowana dieta jest wypłacana na podstawie pisma potwierdzającego udział w czynnościach, o których mowa w ust. 1, podpisanego przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego komisji obwodowej.

§ 8.

 1. Należności, o których mowa w § 2 ? 4 i 7, wypłaca osobom wchodzącym w skład komisji obwodowych ? właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul.
 2. Należności, o których mowa w § 7, osobom wchodzącym w skład komisji obwodowych na polskich statkach morskich wypłaca dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby armatora statku, za pośrednictwem armatora.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI