referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu (Dz. U. Nr 75, poz. 677)

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego, zwane dalej ?obwodowymi komisjami?, w czasie przerwy w głosowaniu oraz zasady udzielania przez Policję pomocy wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) w celu prawidłowej ochrony tych lokali.

§ 2.

W celu właściwej realizacji zadań, o których mowa w § 1, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast):
  1. wyznaczają, na podstawie pisemnego upoważnienia, swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę zamkniętego lokalu obwodowej komisji w czasie przerwy w głosowaniu;
  2. przekazują przewodniczącemu obwodowej komisji oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której jest usytuowany lokal obwodowej komisji, dane osobowe swoich przedstawicieli;
  3. zapewniają osobom, o których mowa w pkt 1, środki łączności umożliwiające utrzymywanie kontaktu z właściwą miejscowo jednostką Policji;
  4. uzgadniają z kierownikiem jednostki organizacyjnej, w której jest usytuowany lokal obwodowej komisji, możliwość korzystania ze środków łączności znajdujących się w tej jednostce;
  5. przekazują właściwemu komendantowi Policji listę przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali obwodowych komisji oraz wykaz wykorzystywanych numerów telefonów lub innych środków łączności;
  6. zapewniają, w miarę możliwości, takie umiejscowienie siedziby lokalu obwodowej komisji, aby znajdowała się w obiektach wyposażonych w środki zabezpieczenia technicznego, takie jak: ogrodzenia, kraty w oknach, wzmocnione drzwi i zamek (lub zamki) o skomplikowanym mechanizmie.

§ 3.

Przedstawiciele, o których mowa w § 2 pkt 1, wyznaczeni w liczbie odpowiadającej potrzebom ochrony lokalu, uzależnionej w szczególności od rozmiarów budynku, rodzaju i stanu technicznego istniejących zabezpieczeń, wykonują swoje obowiązki poprzez zewnętrzny dozór lokalu komisji oraz sprawdzenie stanu zabezpieczeń.

§ 4.

Przewodniczący obwodowej komisji, po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu przeprowadzania referendum, zamyka lokal komisji i opieczętowuje wejście do lokalu w obecności przedstawicieli, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 5.

Właściwi terytorialnie komendanci powiatowi (miejscy i rejonowi) Policji:
  1. zapoznają wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) z organizacją i zasadami pełnienia służby patrolowej przez policjantów na terenie przyległym do lokali obwodowych komisji oraz z występującymi zagrożeniami mogącymi mieć wpływ na zabezpieczenie lokalu;
  2. uzgadniają z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast), procedurę wezwania do pomocy Policji przez przedstawicieli, o których mowa w § 2 pkt 1;
  3. przeprowadzają instruktaż dla przedstawicieli, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI