referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671)

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 kwietnia 2003 r.


w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji.

Na podstawie art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Rozporządzenie określa:
  1. sposób zgłaszania kandydatów do komisji obwodowych;
  2. wzór zgłoszenia kandydatów do komisji obwodowych;
  3. szczegółowy tryb powoływania komisji obwodowych, w tym tryb przeprowadzania losowania.
 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym;
  2. podmiocie uprawnionym - należy przez to rozumieć podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, posiadający zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy;
  3. komisji obwodowej - należy przez to rozumieć obwodową komisję do spraw referendum, o której mowa w art. 13 ustawy.

§ 2.

 1. Podmiot uprawniony, dokonując zgłoszenia właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) nie więcej niż po jednym kandydacie na członka każdej komisji obwodowej w gminie, stosuje wzór stanowiący załącznik do rozporządzenia.
 2. W zgłoszeniu podaje się:
  1. nazwę podmiotu uprawnionego oraz nazwę i adres organu upoważnionego do reprezentowania go na zewnątrz, a także imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do dokonywania zgłoszenia;
  2. imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata na członka obwodowej komisji;
  3. nazwę gminy oraz numer komisji obwodowej, do której następuje zgłoszenie;
  4. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji obwodowej.
 3. Zgłoszenie podpisuje osoba reprezentująca podmiot uprawniony albo osoba upoważniona przez ten podmiot.
 4. Do zgłoszenia dołącza się zaświadczenie albo uwierzytelnioną kopię zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy.
 5. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia podmiotu uprawnionego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez pracownika urzędu gminy, po okazaniu oryginału upoważnienia.

§ 3.

 1. Zgłoszenie może dotyczyć więcej niż jednej komisji obwodowej w danej gminie.
 2. W przypadku zgłoszenia tego samego kandydata do kilku komisji obwodowych rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji obwodowej o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony.
 3. W przypadku zgłoszenia przez podmiot uprawniony więcej niż jednego kandydata do komisji obwodowej rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata wpisanego w pierwszej kolejności.
 4. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów podmiot uprawniony, który dokonał zgłoszenia, może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji obwodowej. W miejsce wycofanego kandydata można zgłosić nowego kandydata.

§ 4.

 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) rozpatruje tylko zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowych, które spełniają warunki określone w przepisach ustawy oraz w § 2-3.
 2. Przywrócenie terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji obwodowych jest niedopuszczalne.

§ 5.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w miarę dokonywania zgłoszeń tworzy wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji obwodowych w ten sposób, że w wykazie utworzonych obwodów głosowania zawierającym numery obwodów i adresy siedzib komisji obwodowych wpisuje przy każdym z obwodów nazwiska i imiona prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków komisji obwodowych oraz dane wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1-3.

§ 6.

 1. W przypadku konieczności ustalenia składu komisji obwodowej w trybie publicznego losowania, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy, informację o miejscu, dacie i godzinie jego przeprowadzenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do wiadomości publicznej co najmniej na 2 dni przed losowaniem, wywieszając zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym. W informacji podaje się numery obwodów głosowania objętych losowaniem składu komisji obwodowych oraz liczbę zgłoszonych kandydatów do każdej z tych komisji.
 2. Losowania członków komisji obwodowej dokuje się odrębnie do każdej komisji.
 3. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert wójt lub burmistrz (prezydent miasta) losuje:
  1. 8 kopert, jeżeli termin głosowania w referendum został wyznaczony na jeden dzień;
  2. 10 kopert, jeżeli termin głosowania w referendum został wyznaczony na dwa dni.
 4. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.
 5. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się:
  1. datę i godzinę losowania;
  2. odrębnie dla każdej komisji obwodowej - jej numer i siedzibę, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie;
  3. imiona i nazwiska kandydatów wylosowanych do składu komisji obwodowej;
  4. nazwy podmiotów uprawnionych, które dokonały zgłoszenia kandydatów wylosowanych do składu komisji.
 6. Po przeprowadzeniu losowania wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje w skład komisji obwodowej wylosowanych kandydatów.

§ 7.

 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia osoby zainteresowane o powołaniu ich w skład komisji obwodowej.
 2. Składy komisji obwodowych wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej.

§ 8.

 1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa osoby wchodzącej w skład komisji obwodowej powodującego zmniejszenie składu tej komisji poniżej 5 osób, gdy termin głosowania w referendum został wyznaczony na jeden dzień i poniżej 7 osób, gdy termin głosowania w referendum został wyznaczony na dwa dni, wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje uzupełnienia jej składu odpowiednio do 5 osób lub do 7 osób, w sposób określony w § 6 ust.2.
 2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w komisji obwodowej osoby wskazanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powołuje on inną osobę spośród pracowników, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy.

§ 9.

W przypadku pierwszego referendum ogólnokrajowego zarządzonego po wejściu w życie ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) rozpatruje tylko te zgłoszenia kandydatów, które zostały dokonane w terminie skróconym na podstawie art. 96 pkt 5 ustawy.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(-) MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

Załącznik do rozporządzenia Rozmiar: [107520 B] Typ:[doc]