referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


  

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym (Monitor Polski Nr 20, poz. 306)

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 kwietnia 2003 r.


w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołanie obwodowej komisji do spraw referendum, zwanej dalej "komisją obwodową", dla obwodu głosowania utworzonego na polskim statku morskim w referendum ogólnokrajowym następuje najpóˇniej w 5 dniu przed dniem referendum, w formie pisemnej decyzji kapitana statku, zwanego dalej "kapitanem".

§ 2.

 1. Podmiot uprawniony do udziału w kampanii referendalnej posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy o referendum ogólnokrajowym, zwany dalej "podmiotem uprawnionym", może zgłosić nie póˇniej niż w 10 dniu przed dniem referendum, właściwemu kapitanowi, za pośrednictwem armatora, jednego kandydata na członka komisji obwodowej.
 2. Kandydatem może być osoba uprawniona do udziału w referendum, która przebywa na statku w dniu zgłoszenia i będzie tam przebywała w dniu głosowania, a w przypadku głosowania przeprowadzanego w ciągu dwóch dni - w dniach głosowania.
 3. Zgłoszenia kandydata do komisji obwodowej w imieniu podmiotu uprawnionego dokonuje organ uprawniony do reprezentowania go na zewnątrz lub osoba upoważniona przez ten organ. W zgłoszeniu podaje się nazwę i adres podmiotu uprawnionego, wskazuje organ lub osobę dokonującą zgłoszenia oraz podaje się imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer PESEL kandydata wraz ze wskazaniem komisji obwodowej, której dotyczy zgłoszenie.
 4. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład wskazanej komisji obwodowej, kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 oraz stosowne upoważnienie, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona.
 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4, armator przekazuje niezwłocznie właściwemu kapitanowi.
 6. Kapitan uwzględni zgłoszenie kandydata na członka komisji obwodowej, jeżeli spełnia ono warunki, o których mowa w ust. 1-4.

§ 3.

 1. Jeżeli do składu komisji obwodowej prawidłowo zgłoszono od 4 do 6 kandydatów, kapitan powołuje w skład komisji obwodowej wszystkich zgłoszonych kandydatów oraz jedną osobę spośród osób uprawnionych do udziału w referendum, które przebywają na statku w dniu powołania komisji i będą tam przebywały w dniu głosowania, a w przypadku głosowania przeprowadzanego w ciągu dwóch dni
  ? w dniach głosowania.
 2. Jeżeli do składu komisji obwodowej prawidłowo zgłoszono mniej niż 4 kandydatów, kapitan powołuje komisję obwodową w liczbie 5 osób uwzględniając wszystkie zgłoszone kandydatury i uzupełnia jej skład o wybrane przez siebie osoby spośród osób uprawnionych do udziału w referendum, które przebywają na statku w dniu powołania komisji i będą tam przebywały w dniu głosowania, a w przypadku głosowania przeprowadzanego w ciągu dwóch dni ? w dniach głosowania.
 3. Jeżeli do składu komisji obwodowej prawidłowo zgłoszono więcej niż 6 kandydatów, kapitan ustala skład komisji obwodowej w drodze publicznego losowania. Spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów losowanych jest 6 członków komisji. Ponadto w skład komisji obwodowej kapitan powołuje wybraną przez siebie osobę spośród osób uprawnionych do udziału w referendum, które przebywają na statku w dniu powołania komisji i będą tam przebywały w dniu głosowania, a w przypadku głosowania przeprowadzanego w ciągu dwóch dni ? w dniach głosowania. O terminie losowania powiadamia się kandydatów w sposób zwyczajowo przyjęty na statku i umożliwia się im obecność podczas losowania.

§ 4.

Skład komisji obwodowej kapitan podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niezwłocznie po jej powołaniu. Skład komisji obwodowej wywiesza się także w pomieszczeniu, w którym będzie przeprowadzane głosowanie.

§ 5.

Jeżeli w związku z wygaśnięciem członkostwa lub odwołaniem członka komisji obwodowej w jej składzie pozostało mniej niż 5 osób, kapitan uzupełnia skład o wybrane przez siebie osoby spośród osób uprawnionych do udziału w referendum, które przebywają na statku w dniu uzupełniania składu komisji i będą tam przebywały w dniu głosowania, a w przypadku głosowania przeprowadzanego w ciągu dwóch dni - w dniach głosowania.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz